Algemene voorwaarden donaties

Algemene voorwaarden donaties

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Inclusive Wave Ghana, statutair gevestigd te Nieuweweg 20 7384BK Wilp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84252324, hierna verder te noemen: Stichting Inclusive Wave Ghana.

Website: www.streetkidsghana.com
Telefoon: 0612738931
Email: info@streetkidsghana.com.

Artikel 1. Definities

1. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Inclusive Wave Ghana geschonken geldbedrag
2. Donatieformulier op de website: middel om online een donatie te doen aan Stichting Inclusive Wave Ghana
3. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels contante dan wel een elektronische betaling via de website van Stichting Inclusive Wave Ghana, een donatie doet aan Stichting Inclusive Wave Ghana
4. Statuten: Stichting Inclusive Wave Ghana heeft tot doel:
De weeskinderen in Ghana, met name in de oostelijke regio van Ghana, die op straat zwerven en geen thuis hebben, zowel in materiële als immateriële zin te ondersteunen, opdat er niet alleen geborgenheid wordt geboden, maar ook ruimte is voor stabiliteit, sociale gelijkheid en fysieke en mentale ontwikkeling om te komen tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan Stichting Inclusive Wave Ghana
2. De gevende partij stemt, door te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. Stichting Inclusive Wave Ghana behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Inclusive Wave Ghana

1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Inclusive Wave Ghana.
2. Stichting Inclusive Wave Ghana is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Inclusive Wave Ghana nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Inclusive Wave Ghana is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: Stichting Inclusive Wave Ghana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Inclusive Wave Ghana voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Inclusive Wave Ghana.

Artikel 4 Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van zeven (7) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@streetkidsghana.com
2. De Gevende Partij ontvangt bij een online donatie een bevestiging per mail.
3. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Stichting Inclusive Wave Ghana.

Artikel 5. Plichten Stichting Inclusive Wave Ghana

1. Stichting Inclusive Wave Ghana verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
2. Stichting Inclusive Wave Ghana neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Inclusive Wave Ghana aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens Stichting Inclusive Wave Ghana bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende Partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. Stichting Inclusive Wave Ghana verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Inclusive Wave Ghana verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Inclusive Wave Ghana verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Inclusive Wave Ghana geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. De disclaimer en de privacyverklaring die Stichting Inclusive Wave Ghana hanteert zijn onverkort van toepassing.
2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Schuiven naar boven